Betaling

Informatie over de vergoeding van uw behandeling in 2019

Algemene informatie: Psychotherapie valt onder de basiszorg en de behandeling wordt i.h.a. rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. De kosten worden verrekend met uw eigen risico. De behandeling wordt verrekend met het ‘eigen risico’ van het jaar dat u zich heeft aangemeld. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet, zal de declaratie verrekend worden met het ‘eigen risico’ van dat jaar. De hoogte vergoeding hangt af van de volgende factoren: heeft u een (zuivere) restitutie- of naturapolis en heb ik wel- of geen contract met uw verzekeraar.  

De financiering van uw behandeling wordt gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Hierna vindt u nadere informatie over de vergoeding en de gegevens die aan uw verzekeraar en andere partijen worden verstrekt.

Met de volgende verzekeraars heb ik een contract afgesloten: Als u bent verzekerd bij een van onderstaande verzekeraars dan wordt de behandeling verrekend met uw eigen risico. Er zijn geen verdere kosten voor u. Aevitae _A.S.R. _Atlas insurancePCC _ Avéro Achmea _ Besured Caresq _CZ_Delta Loyd _ De Amersfoortse _ Direct Geregeld _ Ditzo _ DSW _ Eno _ FBTO   De Friesland _ HollandZorg _ IAK _ Interpolis _ InTwente _ iptiQ_ Nat. Academic Nat.Nederlanden _ Ohra _ ONVZ _ PCC _ PNOzorg _ Promovendum _ Salland_Stad Holland Z VRZ _ VvAA zorgverzekering _ Zilveren Kruis _ Zorg en Zekerheid_ZorgDirect 

Staat uw verzekeraar er niet bijdan heb ik geen contract afgesloten omdat ik het oneens ben met het inkoopbeleid. In dat geval dient u mogelijkzelf een percentage te betalen. Dit is gemiddeld 25%, maar kan oplopen tot 40%. Als u een zuivere restitutiepolishebt afgesloten wordt de behandeling wel voor 100% vergoed (minus het eigen risico). 

Het is verstandig bij uw verzekeraar te informeren naar de vergoeding. Het gaat om psychotherapie die valt onder specialistische GGZ. Meldt daarbij dat ik geen contract met hen heb afgesloten en vraag om een schriftelijk bevestiging van het door hen genoemde bedrag. 

Zie verder voor een heldere uitleg https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling/.

Op https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/restitutiepolisvindt u een overzicht van ziektekostenverzekeraars met een restitutiepolis. Een overzicht van zuivere restitutiepolissen heb ik niet gevonden. 

U heeft om voor vergoeding in aanmerking te komen een verwijzing van de huisarts nodig. Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekosten verzekeraars de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ. Ook is de psychotherapeut wettelijk verplicht uw BSN-nummer te noteren.

Niet verzekerde zorg: Bepaalde psychische klachten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om zelf te betalen. Het tarief voor zelf-betalers is €95 voor een sessie van 45 minuten. 

Afspraak afzeggen/afwezig zonder bericht: Indien u verhinderd bent vraag ik u dit z.s.m. telefonisch te laten weten en uiterlijk een werkdag tevoren voor 9 uur ’s morgens. Afspraken die later of niet worden afgezegd dient u zelf te vergoeden. Het tarief is 50 euro.

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dan is de psychotherapeut verplicht de diagnoses en de tijd die aan uw behandeling wordt besteed te registreren. De zorgverzekeraar betaalt niet meer uit per gesprek, maar vergoedt een hele behandeling, vastgelegd in een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie); een schematisch overzicht van de klachten en de behandeltijd.

Privacy 

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg, zoals bijvoorbeeld ‘psychotherapie i.v.m. stemmingsstoornis’. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en de privacy van u als cliënt te waarborgen. Dit gebeurt o.a. aan de hand van een gedragscode die gegevens beschermt, ingesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en door wet- en regelgeving. Dit principe geldt voor alle medische behandelingen die u ondergaat en die worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

Wellicht heeft U bezwaar heeft tegen diagnosevermelding op de factuur naar uw ziektekostenverzekeraar.  In dag geval kunt u een privacyverklaring  invullen, waarna de factuur en verklaring, zonder diagnose naar de verzekeraar wordt verstuurd.

Afgesloten DBC’s moeten worden bekend gemaakt aan het DBC-Informatie Systeem (DIS.) Dit systeem is ontworpen voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen. Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld aangeleverd. Hiervoor maak ik gebruik van het automatiseringsbedrijf VCD.

Persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, woonplaats, e.d.) mogen op basis van de WBP (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens) niet naar DIS worden verzonden en niet in DIS worden opgeslagen, met uitzondering van: eerste 4 cijfers van de postcode; landcode; geboortejaar en geslacht. Om te zorgen dat DIS aan de WBP voldoet, moeten de patiëntgegevens gecodeerd worden aangeleverd. Er gaat nooit informatie van het DIS naar een zorgverzekeraar.