Betaling

De financiering van uw behandeling wordt gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Hierna vindt u nadere informatie over de vergoeding en de gegevens die aan uw verzekeraar en andere partijen worden verstrekt.

 

Vergoeding

Psychotherapie valt onder de basiszorg en de behandeling wordt i.h.a. rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Ziektekostenverzekeraars gaan echter verschillend om met de betaling van psychotherapie door vrijgevestigde psychotherapeuten.

Hieronder beschrijf ik wat dit betekent voor de financiering van de behandeling in 2018.
– De behandeling wordt verrekend met het eigen risico van het jaar dat u zich heeft aangemeld.
– Er zijn ook verzekeraars met wie ik geen contract heb afgesloten omdat ik het oneens ben met het inkoopbeleid.
In dat geval dient u zelf de declaratie te betalen en in te dienen bij uw verzekeraar. Als u een zuivere restitutiepolis hebt afgesloten wordt die geheel vergoedt. Anders dient u zelf een percentage te betalen. Dit is gemiddeld 25%, maar kan oplopen tot 40%.

Wat bovenstaande voor de vergoeding van uw behandeling betekent kunt u hieronder lezen.

Ziektekostenverzekeraars waarmee ik geen contract heb in 2018
Een aantal van deze verzekeraars bieden wel een zuivere restitutiepolis aan, waarmee de behandeling toch voor 100% wordt vergoed (minus het eigen risico). U kunt hiernaar informeren bij uw verzekeraar. Meldt daarbij dat ik geen contract met hen heb afgesloten. Vraag om een schriftelijk bevestiging dat de behandeling bij mij 100% vergoed wordt.

Anderzorg Besured Bewuzt. Caresq De Goudse iptiQ IZA IZZ Life S.A. Menzis Nat. Academic Promovendum UMC Univé VGZ ZEKUR

Ziektekostenverzekeraars waarbij geen beperkingen zijn voor het declareren van de behandeling in 2018

Aevitae A.S.R. Avéro Achmea CZ Delta Loyd Ditzo DSW Eno FBTO Friesland HollandZorg
 IAK Interpolis Ohra ONVZ OZF PNOzorg Pro Life Salland VRZ VvAA zorgverzekering Zilveren Kruis Zorg en Zekerheid ZorgDirect

Niet verzekerde zorg
Bepaalde psychische klachten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om zelf te betalen. Het tarief voor zelf-betalers is €95 voor een sessie van 45 minuten.

U heeft – om voor vergoeding in aanmerking te komen – een verwijzing van de huisarts nodig.

Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekosten verzekeraars de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ. Ook is de psychotherapeut wettelijk verplicht uw BSN-nummer te noteren.

 

Afspraak afzeggen/afwezig zonder bericht

Indien u verhinderd bent vraag ik u dit z.s.m. telefonisch te laten weten en uiterlijk een werkdag tevoren voor 9 uur ’s morgens. Afspraken die later of niet worden afgezegd dient u zelf te vergoeden. Het tarief is 50 euro.

 

Privacy

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dan is de psychotherapeut verplicht de diagnoses en de tijd die aan uw behandeling wordt besteed te registreren. De zorgverzekeraar betaalt niet meer uit per gesprek, maar vergoedt een hele behandeling, vastgelegd in een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie); een schematisch overzicht van de klachten en de behandeltijd.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg, zoals bijvoorbeeld ‘psychotherapie i.v.m. stemmingsstoornis’. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en de privacy van u als client te waarborgen. Dit gebeurt o.a. aan de hand van een gedragscode die gegevens beschermt, ingesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en door wet- en regelgeving. Dit principe geldt voor alle medische behandelingen die u ondergaat en die worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

Wellicht heeft U bezwaar heeft tegen diagnosevermelding op de factuur naar uw ziektekostenverzekeraar.  In dag geval kunt u een privacyverklaring  invullen, waarna de factuur en verklaring, zonder diagnose naar de verzekeraar wordt verstuurd.

Afgesloten DBC’s moeten worden bekend gemaakt aan het DBC-Informatie Systeem (DIS.) Dit systeem is ontworpen voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen. Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld aangeleverd. Hiervoor maak ik gebruik van het automatiseringsberijf VCD.

Persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, woonplaats, e.d.) mogen op basis van de WBP (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens) niet naar DIS worden verzonden en niet in DIS worden opgeslagen, met uitzondering van: eerste 4 cijfers van de postcode; landcode; geboortejaar en geslacht. Om te zorgen dat DIS aan de WBP voldoet, moeten de patiëntgegevens gecodeerd worden aangeleverd. Er gaat nooit informatie van het DIS naar een zorgverzekeraar.