Werkwijze

Er zijn diverse methoden voor de behandeling van psychische problemen. Belangrijke kenmerken van een succesvolle psychotherapie zijn:
– Het gevoel dat het klikt, dat er een vertrouwensband is, of kan ontstaan. De intake is o.a. bedoeld om dit uit te zoeken
– Een werkwijze die aansluit bij de persoonlijke vraag en mogelijkheden van de cliënt. Het is daarom nuttig om na te gaan of mijn werkwijze u aanspreekt.

Hieronder vindt u informatie over belangrijke elementen van psychotherapie: de intake, de behandelmethode en de evaluatie en afsluiting. Tot slot  enkele opmerkingen over de afspraken.

Intake
 1. In het kennismakingsgesprek zet ik samen met u de problemen op een rij en worden uw hulpvraag en verwachtingen van de therapie besproken. Als deze aansluiten bij de behandelingen die ik geef, volgt verder onderzoek.
 2. In de loop van een paar (1 tot 3) onderzoeksgesprekken zal ik u vragen stellen over uw huidige situatie. Verder zal ik informeren naar uw levensloop. Ook zal ik u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en hoe u uw situatie hoopt te kunnen veranderen. Tijdens het onderzoek komt ook aan de orde hoe u ons contact ervaart. Daarnaast maak ik soms gebruik van vragenlijsten.
 3. De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin geef ik aan wat volgens mij nodig is en wat de behandelmogelijkheden zijn. Uitgaande van de diagnose, uw persoonlijke omstandigheden en uw hulpvraag formuleren we gezamenlijk een behandelplan, waarin de doelen, de  aanpak en de frequentie van de afspraken worden vastgelegd. Verder vertel ik u hoe lang ik denk dat de behandeling ongeveer zal duren.

Als tijdens de intakefase duidelijk wordt dat u beter ergens anders behandeld kunt worden, adviseer ik over doorverwijzing.

Behandeling

Ik heb mij gespecialiseerd in twee psychotherapiestromingen; psychodynamische psychotherapie en directieve therapie.

 1. Psychodynamische psychotherapie
  Deze therapievorm is gericht op de dynamiek van de – veelal onbewuste – krachten die in mensen werkzaam zijn en die hen bewegen. Uitgangspunt is dat de mens gevormd wordt door ervaringen met anderen in het verleden die doorspelen in het huidige leven. Psychodynamische psychotherapie is bedoeld voor mensen met psychische problematiek die inzicht zoeken in de oorsprong van problemen.
  In de gesprekken is aandacht voor het beter leren kennen van de gevoelens, beelden en ideeën die in u leven; uw innerlijke belevingswereld. Samen ontrafelen we de problemen die u in het dagelijks leven ervaart.
  Het doel van de therapie is u een doorleefd inzicht in uzelf te geven en u te bevrijden van irrationele en zelfbeperkende gedachten, gevoelens en gedragingen. Een beter begrip van uw binnenwereld (en die van anderen) kan leiden tot een vermindering van de klachten, maar ook tot een andere manier van omgaan met uzelf. Dit betekent dat het gevoel van eigenwaarde kan toenemen en ook de innerlijke vrijheid. U kan daardoor steviger in de wereld staan. Wie meer naar binnen durft te kijken, weet ook duidelijker waar hij staat en waarom hij bepaalde keuzes maakt. Dat geldt in relaties, maar ook in het werk of in de studie.
  Deze vorm van psychotherapie duurt vaak wat langer dan een andere therapievorm en vraagt om een intensieve samenwerking. U moet er tegen kunnen dat iemand langere tijd met u mee kijkt. Ook is er enige aanleg nodig tot inzicht en vooral ook enig plezier in het kijken in je eigen ‘ik’ en zelfstandig zoeken naar oplossingen.
 2. Directieve therapie
  Het woord dirigeren of directie betekent letterlijk: het geven van richtlijnen of voorschriften, een beetje zoals de dirigent van een orkest dat doet. Directieve therapie is een vorm van ‘eclectische psychotherapie’. Dat wil zeggen dat werkwijzen uit verschillende therapieën gebruikt worden, zoals cognitieve-gedragstherapie, systeemtherapie en oplossingsgerichte therapie. Ook is er een combinatie van verschillende methoden mogelijk.
  Directieve therapie is geschikt voor cliënten met duidelijke klachten waar de vraag naar persoonlijk inzicht niet op de voorgrond staat. Vaak gaat het om een concreet probleem dat is ontstaan door een verandering in de levens- of werksituatie. Het is een praktische- en klachtgerichte therapie. De gesprekken zijn erop gericht om u te stimuleren en te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor uw problemen. In de therapie wordt onder meer gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten.
De evaluatie en afsluiting

Tijdens de therapie zal ik regelmatig met u evalueren hoe de behandeling verloopt en overleggen hoe we verder gaan. Daarbij maak ik soms gebruik van vragenlijsten. Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg. Om tot een zorgvuldige afronding te komen zullen we hier aan een aantal sessies besteden. Hierin bespreken we of u het gevoel heeft klaar te zijn of een andere reden hebt om te stoppen en hoe het verder zal gaan na de afronding van de therapie. Ook staan we stil bij de band die is ontstaan en hoe het is om afscheid te nemen.
Het gaat er niet om dat iets helemaal over is, maar dat je weer in staat bent plezier te beleven aan anderen en de dingen die je in het dagelijks leven doet. Het gaat erom dat je niet meer gebukt gaat onder problemen, er over na kunt denken, ze zelf kunt oplossen, of in de hand kunt houden. Dit zijn goede criteria om te besluiten dat het tijd is om de laatste sessie vast te leggen.

De afspraken

De gesprekken vinden  meestal 1 keer per week plaats, soms twee keer per week of één keer in de twee of drie weken. Een sessie duurt 45 minuten.
Voor de continuïteit van de therapie is het van belang dat er zo min mogelijk onderbrekingen zijn en dat we elkaar kunnen spreken op een vaste dag en een vast tijdstip.
Voor zover mogelijk zal ik zes weken van tevoren laten weten wanneer ik verhinderd ben.
Wilt u het wijzigen of afzeggen van gemaakte afspraken zo tijdig mogelijk met mij bespreken; liefst aan het begin van de sessie? Als u onverhoopt de volgende afspraak moet afzeggen probeer dat dan minimaal 24 uur van tevoren te doen via het praktijknummer.